Markør-baseret avl af sygdomsresistente fisk hos Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab - Københavns Universitet

Projektet vil omhandle brug af markørbaseret selektion af sygdomsresistente laksefisk (regnbueørred og atlanterhavslaks). Den eksisterende viden gennemgås. Teknologien bag genotypningsprocessen beskrives. Fordele og ulemper beskrives og muligheder for optimering opstilles. Der fokuseres på en eller flere af de væsentligste sygdomme indenfor opdræt af de to fiskearter, herunder vibriose, furunkulose, flavobacteriose, ichthyophthiriose, VHSV, IHNV, IPNV samt lepeophtheiriose (lakselusinfektion). Der dannes en oversigt over de pågældende arters genomer, og der opstilles hypoteser til forklaring af resistens- og modtagelighedsforhold.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på AAU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.